Protecció de dades

 

 

RESPONSABLE
(del tractament)
Óscar Orihuela Salmerón
CIF: 53071119E
Dir. Postal: Carrer Ignasi Iglesias 19-21 Ático
08030 Barcelona BARCELONA
Telèfon: 665 82 36 71
Correu electrònic: arco@wooscit.com
Pàgina web: https://www.wooscit.com/
REPRESENTANT
(del responsable)
És el mateix responsable o el seu representant legal, si escau.
DPD No es contempla cap delegat de protecció de dades (DPD), ja que no és necessari a causa del tipus de tractaments que es realitzen i als resultats obtinguts en l’anàlisi de riscos previ que s’ha realitzat.
FINALITAT
(del tractament)
Prestar-li el servei que ens ha sol·licitat. Informar i gestionar de les activitats, serveis i productes que li hem ofert i els sol·licitats i contractats, així com per a informar de les notícies, novetats i actualitzacions que es vagin produint en aquests, no sent utilitzats per a altres finalitats.
LEGITIMACIÓ
(del tractament)
Base jurídica El consentiment de la persona interessada atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites. Aquest consentiment reuneix els requisits exigits pel RGPD. I es faculta a l’interessat de sistemes per a retirar el consentiment prestat. I la relació contractual. Les dades que li sol·licitem són adequats, pertinents i estrictament necessaris i en cap cas està obligat a facilitar-nos-els, però la seva no comunicació podrà afectar la finalitat del servei o la impossibilitat de prestar-lo.
CATEGORIA
(de les dades)
Dades d’identificació Les dades d’identificació facilitades per l’usuari conformen tractaments d’escàs risc per als drets i llibertats de les persones.
CONSERVACIÓ
(de les dades)
Pel temps necessari per al seu tractament. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui el seu interès pels serveis oferts, així com, si fós el cas, la relació contractual i no informi d’eliminar-los i sempre, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
DESTINATARIS
(de les dades)
Cessió de dades. No es realitzen cessions de dades, excepte que existeixi una obligació legal. No es considera cessions de dades les dades comunicades als Encarregats de tractaments ni a persones que actuïn sota la dependència del responsable.
Transferències a tercers països Es realitzen transferències internacionals de dades. Els encarregats que les realitzen estaven degudament adherits al protocol “Privacy Shield“, i per tant complien fins ara amb totes les especificacions de seguretat requerides pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Però el passat 16/7/20 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va declarar invàlid l’Escut de Privacitat per a la realització de transferències internacionals de dades als EUA, en considerar que no aportava suficients garanties a causa de l’accés a les dades per part de les autoritats dels Estats Units. I indicava que els exportadors disposaran d’un termini de gràcia atorgat per les autoritats per a implementar un altre mecanisme de transferències en cas que alguna de les seves transferències es fes en el marc de Privacy Shield. Per tant, estem a l’espera que l’Encarregat del tractament regularitzi aquesta situació.
DRETS
(dels interessats)
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que es duen a terme per OSCAR ORIHUELA SALMERON. Per a això pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, ni en l’elaboració de perfils, davant a la següent adreça: arco@wooscit.com

En cas de no satisfer els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència de protecció de dades:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

PROCEDÈNCIA
(de les dades)
Font de les dades Les dades són facilitades pel mateix usuari.
Les dades facilitades per l’usuari conformen tractaments d’escàs risc per a les drets i llibertats de les persones.